Regulamin serwisu www.lustrzaneodbicie.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu znajdującego się w domenie www.lustrzaneodbicie.pl (dalej jako „Serwis”). Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Serwisu jest Lustrzane Odbicie Paweł Porzeżyński Radziechowice Drugie 105 97-561 Ładzice dalej jako „Administrator”)
 3. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza Serwis lub którąkolwiek ze składających się na niego podstron (dalej „Użytkownik”).
 4. Serwis świadczy usługi drogą internetową.
 5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 1. Korzystanie z Serwisu
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę Firefox 40.0.3 Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Prawidłowy dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych programów zewnętrznych dostawców umożliwiających obsługę standardów takich jak Flash, Java i innych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. Serwis może wyświetlać reklamy.
 1. Prawa i obowiązki użytkownika
 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów polskiego prawa, oraz powszechnie przyjętych zasad i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez jego przeglądanie i zapoznanie się z zamieszczonymi w Serwisie materiałami.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich czynności, które mogłyby zagrażać prawidłowemu technicznemu i merytorycznemu funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
 5. Dostęp do niektórych elementów Serwisu, takich jak zakładka „Strefa Klienta” jest uzależniony od uzyskania od Administratora odpowiedniego hasła.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez Użytkowników, jak również przez ewentualne naruszenie przez użytkowników przepisów prawa lub dobrych obyczajów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które mogą naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz do blokowania Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia postanowień Regulaminu.
 1. Dane osobowe i ochrona prywatności
 1. Użytkownik ma świadomość, że udostępnione przez niego dane osobowe zostaną wykorzystane przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych jest Lustrzane Odbicie Paweł Porzeżyński działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednak odmowa ich podania albo podanie nieprawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podanych przez Użytkownika. Wszystkie podane dane osobowe podlegają stosownej ochronie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.
 7. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w Serwisie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron Serwisu. Pliki „cookies” mogą być również wykorzystane w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z Serwisem innymi strona internetowymi. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki reklamom lub linkom zamieszczonym w Serwisie.
 1. Zasady świadczenia usług
 1. Usługi świadczone w Serwisie polegają na udostępnianiu informacji na temat sesji fotograficznych oraz wyświetlaniu portfolio na rzecz Użytkowników, oraz korzystania z dodatkowych usług uzależnionych od wyrażenia zainteresowania przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik może dobrowolnie przesłać wybrane przez siebie dane (z wyjątkiem tych, których przesłanie jest obowiązkowe) za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie lub w inny sposób uzgodniony z Administratorem.
 3. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie opisane w punkcie poprzedzającym Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu prawidłowego wykonania usługi. W wyniku przesłania formularza opisanego w punkcie poprzedzającym dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje Użytkownikowi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 1. Prawo autorskie
 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu, w szczególności grafiki, zdjęcia i inne elementy portfolio, podlegają ochronie ma podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu bez uzyskania wcześniejszej zgody Administratora.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamację Usług, Użytkownik (usługobiorca) może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Administratora.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy, adres e-mail, opis problemu, oraz wszelkie inne elementy pozwalające na jego zidentyfikowanie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Administratora.
 5. O decyzji Użytkownik (usługobiorca) zostanie powiadomiony pisemnie lub w wiadomości e-mail na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.lustrzaneodbicie.pl/regulamin/